Log in with PSU Passport
 
 

ข่าวประกาศ : ทุกวิทยาเขต
การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ ปีการศึกษา 2567 รายละเอียด 

การจัดทำแผน มหาวิทยาลัยกำหนดให้แล้วเสร็จอย่างน้อยก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์
 • ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ส่งภายใน 17 มิถุนายน 2567
 • ภาคการศึกษาที่ 2/2567 ส่งภายใน 11 พฤศจิกายน 2567
 • ภาคฤดูร้อน 3/2567 ส่งภายใน 9 เมษายน 2568
การรายงานผลดำเนินการ มหาวิทยาลัยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 สัปดาห์หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
 • ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ส่งภายใน 15 พฤศจิกายน 2567
 • ภาคการศึกษาที่ 2/2567 ส่งภายใน 12 เมษายน 2568
 • ภาคฤดูร้อน 3/2567 ส่งภายใน 28 มิถุนายน 2568

รายวิชาของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ขอให้กรอกข้อมูลในระบบ Course Spec ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลส่วนผลใน หมวดที่ 4 แผนการประเมินและปรับปรุงรายวิชา/ชุดวิชา


ดูรายละเอียด : คลิก


ข่าวประกาศ : วิทยาเขตปัตตานี
กำหนดการวิทยาเขตปัตตานี
 • ปีการศึกษา 3/2566
  • Plan     :  16 เม.ย.2567
  • Result  :  1 ก.ค.2567
            _______________________________
 • ปีการศึกษา 1/2567
  • Plan     :  23 มิ.ย.2567
  • Result  :  22 พ.ย.2567
 • ปีการศึกษา 2/2567
  • Plan     :  17 พ.ย. 2567
  • Result  :  30 เม.ย. 2568
 • ปีการศึกษา 3/2567
  • Plan     :  16 เม.ย.2568
  • Result  :  6 ก.ค.2568

คู่มือการใช้งานระบบ
อาจารย์/ตัวแทนอาจารย์ (Lecturer/Agent)

Plan

คู่มือจัดทำแผน

Result

คู่มือการจัดทำผล

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (Endorse)

Endorse Manual

เจ้าหน้าที่ (Staff)

Staff Manual

ผู้บริหารระดับคณะ (Faculty Submitter)

Faculty Submitter Manual

ประธานหลักสูตร (Curriculum President)

Curriculum President Manual

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดทำระบบ Course Spec.

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร " สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้"
โทร. 0 7428 9221, 0 7428 9222 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 9221, 9222)

มีปัญหาด้านการใช้งาน

ทีมพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.0-7428-2124, 0-7428-2072 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2124, 2072) หรือ support@psu.ac.th
ใช้งานได้ดีกับ
Download TeamViewer